Publikacje

Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki

SPIS PUBLIKACJI

1. Skotnicki A.B.: Rola magnezu w etiopatogenezie miażdżycy i jej powikłań zakrzepowych. Biul. Inf. „Cefarm – Polfa”, 1972, 12, 440-443.

2. Skotnicki A.B.: Wpływ magnezu na układ hemostatyczny. Przeg. Lek.,1973, 6, 520.

3. Lisiewicz J., Skotnicki A.B.: Oettinger Józef (1818-1895). Osterreischies Biographischee Lexikon, Wiedeń, 1971

4. Lisiewicz J., Skotnicki A.B.: Maydell Ernest (1878-1930). Polski Słownik Biograficzny, 274-275.

5. Rzepecki W.M., Łukasiewicz M., Aleksandrowicz J., Szmigiel Z., Skotnicki A.B., Lisiewicz J.: Wstępne wyniki przeszczepiania grasicy od chorych z myasthenia gravis chorym na białaczki i ziarnicę złośliwą. Przeg. Lek., 1973, 6, 518.

6. Rzepecki W.M., Łukasiewicz M.,  Aleksandrowicz J., Szmigiel Z., Skotnicki A.B., Lisiewicz J.: Thymus transplantation in leukaemia and malignant lymphogranulomatosis. The Lancet, 1973, 7827, 508.

7. Rzepecki W.M., Aleksandrowicz J., Szmigiel Z., Turowski G., Łukasiewicz M., Skotnicki A.B., Lisiewicz J.: Próby immunoterapii proliferacyjnych chorób układu krwiotwórczego przeszczepieniem grasicy od chorych na myasthenia gravis. Pol. Tyg. Lek., 1973, 47,1837-1840.

8. Aleksandrowicz J., Lisiewicz J., Skotnicki A.B., Waszek Z.: Selenium, aflatoxins and lymphocyte reactivity. Folia Clinica Internacional, 1974, 11, 795-796.

9. Rzepecki W.M., Łukasiewicz M., Aleksandrowicz J., Szmigiel Z., Skotnicki A.B., Lisiewicz J.: Thymus transplantation in leukaemia and malignant lymphogranulomatosis. The Lancet, 1974, 18, 990.

10. Szmigiel Z., Turowski G., Rzepecki W.M., Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: The effect of myasthenic thymus fragments transplantation on the immune state of patients with proliferative and aplastic diseases of the haematopoietic system. Acta Med. Pol., 1975, 2, 61-82.

11. Aleksandrowicz J., Czarnecki J., Skotnicki A.B., Szmigiel Z., Turowski G.: Próba immunologicznej stymulacji chorych z proliferacyjnymi i aplastycznymi schorzeniami układu krwiotwórczego wyciągiem z grasic cielęcych (TFX). Przeg. Lek., 1975, 2, 277.

12. Szmigiel Z., Skotnicki A.B.: Immunoterapia nowotworów. Cz. I – Założenia. Przeg. Lek., 1975, 5, 460.

13. Aleksandrowicz J., Blicharski J., Czyżewska-Ważewska M., Janicki K., Lisiewicz J., Skotnicki A.B., Śliwczyńska B., Torowski G., Szmigiel Z.: Effects of the thymus extract on congenital hypogammaglobulinaemia and immunological deficiency accompanying the proliferative and aplastic haematological diseases. W: The Biological Activity of Thymic Hormones. Wyd.: D.W. Van Bekkum – Kooyker Scientific Publications, Rotterdam; John Wiley & Sons – Halsted Press Division, New York-London-Sydney-Toronto, 1975, 37-39.

14. Szmigiel Z., Skotnicki A.B.: Immunoterapia nowotworów. Cz. II – metody. Przeg. Lek., 1975, 6, 706.

15. Skotnicki A.B.: Gruźlica w przebiegu białaczek. Pat. Pol., 1975, 3, 397-407.

16. a) Aleksandrowicz J., Dobrowolski J., Lisiewicz J., Smyk B., Skotnicki A.B.: Selenium effect of the growth of carcinogenic fungi and cytotoxic action of aflatoxin B1 on lymphocyte culture and on embryonal development of Xenopus laevis. Pol. Med. Sciences, 1975, 4, 453-459. b) Aleksandrowicz J., Dobrowolski J., Lisiewicz J., Smyk B., Skotnicki A.B.: Wpływ selenu na wzrost grzybów rakotwórczych i cytotoksyczne działanie aflatoksyny B1 w hodowli komórkowej limfocytów oraz na rozwój embrionalny Xenopus laevis. Pol. Arch. Med. Wewn., 1975, 53, 209-217.  c) Aleksandrowicz J., Lisiewicz J., Skotnicki A.B.: Wpływ selenu neutralizujący cytotoksyczne działanie aflatoksyn na limfocyty w hodowli komórkowej. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol., 1976, z.179, 493-495. d) Aleksandrowicz J., Dobrowolski J., Lisiewicz J., Smyk B., Skotnicki A.B.: The effect of sodium selenate on cytotoxic action of aflatoxin B1 in regard to cultured human lymphocytes and to embryonic development of Xenopus laevis. Rev. Esp. Oncologia, 1976, 23, 7-11.

17. a) Skotnicki A.B., Aleksandrowicz J., Lisiewicz J.: Effect of the calf thymus extract on immunologic reactivity in patients with hypogammaglobulinaemia. Boll. Ist. Steroter. Milanese, 1975, 6, 500-501. b) Skotnicki A.B., Aleksandrowicz J., Lisiewicz J.: Wpływ wyciągu grasicy  cielęcej na reaktywność immunologiczną u chorych z hipogammaglobulinemą. Przeg. Lek.,1976, 3, 387.

18. Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: The role of the thymus and thymic humoral factors in immunotherapy of aplastic and proliferative diseases of the hemopoietic system. Acta Med. Pol., 1976, 17, 1-17.

19. a) Aleksandrowicz J., Blicharski J., Cichocki T., Dobrowolski J., Kwiatkowski A., Lisiewicz J., Sąsiadek U., Skotnicki A.B., Ważewska – Czyżewska M.: Wpływ wyciągu grasicy cielęcej na strukturę powierzchniową i aparat lizosomalny limfocytów u chorych z białaczką limfocytową przewlekłą. Acta Haemat. Pol., 1976, 3, 179-188. b) Aleksandrowicz J., Blicharski J., Cichocki T., Dobrowolski J., Kwiatkowski A., Lisiewicz J., Sąsiadek U., Skotnicki A.B., Ważewska – Czyżewska M.: The effect of calf thymus extract on surface structure and lysosomal apparatus in lymphocytes of patients with chronic lymphatic leukemia. Haematologica, 1977, 3, 267-278.

20. Ważewska – Czyżewska M., Aleksandrowicz J., Szybiński Z., Kulig D., Płonka I., Skotnicki A.B.: Wpływ wyciągu z grasic cielęcych (TFX) na przeżywalność myszy poddanych działaniu promieniowania jonizującego. Pol. Przeg. Rad. i  Med. Nukl., 1977, 1, 51-55.
{mospagebreak}
21. Skotnicki A.B.: Wpływ wyciągu grasicy na limfocyty krwi obwodowej chorych z białaczką limfocytową przewlekłą w badaniach in vitro. Rozprawa doktorska, 1977, s. 1-99.  Biblioteka Akademii Medycznej w Krakowie.

22. Skotnicki A.B., Thomson A.E.R., Tisdale M.J.: The influence of calf thymus extract on lymphocyte populations in chronic lymphocytic leukaemia. W: Immunotherapy of Malignant Diseases. Wyd.: H. Rainer, Schattauer Verlag, Stuttgart – New York, 1978, 27-30.

23. Skotnicki A.B.: Biologiczna aktywność i właściwości fizykochemiczne wyciągu grasiczego TFX. Pol. Tyg. Lek., 1978, 28, 1119 – 1122.

24. Skotnicki A.B.: Rola białek w krzepnięciu krwi i fibrynolizie. Skazy krwotoczne pochodzenia osoczowego. Kurs pt.: Białka ustroju człowieka – aspekty kliniczne i diagnostyczne. Przeg. Lek., 1978, 8, 693-699.

25. Skotnicki A.B., Wolny-Niedzielska A.: Immunologiczne aspekty ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby oraz perspektywy immunoterapii. Przeg. Lek., 1979, 4, 393-398.

26. Blicharski J., Skotnicki A.B.: Ogólne zasady diagnostyki skaz krwotocznych. Materiały z konferencji i kursów szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Krakowie, 1979, 35-53.

27. Skotnicki A.B.: Grasica jako źródło odporności. Problemy, 1978, 9, 30-35.

28. Skotnicki A.B.: Fizjologia krzepnięcia krwi. Czynniki biorące udział w hemostazie. Fizjologia fibrynolizy. Studia Podyplomowe – Wybrane zagadnienia z zakresu laboratoryjnej diagnostyki. Akademia Medyczna, Kraków, 1979, 9-17.

29. Skotnicki A.B., Piastucka B., Zduńczyk A., Lisiewicz J.: Kolchicynowy test Thomsona w diagnostyce różnicowej białaczki limfocytowej przewlekłej. Acta Haemat. Pol., 1979, 4, 299- 306.

30. Janicki K., Blicharski J., Śliwczyńska-Dura B., Skotnicki A.B., Kwiatkowski A., Lisiewicz J.: Lycurim w leczeniu chorych z białaczką limfatyczną przewlekłą. Przeg. Lek., 1980, 4, 429-435.

31. a) Górski A., Skotnicki A.B., Gaciong Z., Korczak G.: The effect of calf thymus extract (TFX) on human and mouse hemopoiesis. Thymus, 1981, 3, 129-141. b) Skotnicki A.B., Górski A., Gaciong Z.: The influence of a purified thymus extract on hemopoietic stem cells. W: Thymus therapy, Thymus Research Institute. Bady Harzburg, West Germany, 1984, 44-55.

32. Aleksandrowicz J., Blicharski J., Skotnicki A.B., Retinger M., Zduńczyk A.: Niektóre aspekty immunopatogenezy stwardnienia rozsianego i perspektywy terapeutyczne. Pol. Tyg. Lek., 1981, 35, 1363-1365.

33. Skotnicki A.B.: Badania aktywności biologicznej i markerów powierzchniowych limfocytów – znaczenie tych badań w diagnostyce klinicznej. Studia Podyplomowe. Materiały z konferencji i kursów. Akademia Medyczna w Krakowie, 1981,  55-64.

34. Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: Untersuchungen uber biologische Aktivitaten und klinische Anwendbarkeit des Kalbs-Thymus-Extraktes.Erfahrungsheilkunde Acta Medica Empirica, 1981, 6, 479-481.

35. Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: Leukemia ecology – Ecological Prophylaxis of leukaemia. Wyd.: Foreign Scientific Publications Department of the National Center for Scientific, Warszawa – Washington, 1982, 1-205.

36. Skotnicki A.B.: Agranulocytoza u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych lewamisolem – mechanizm i zapobieganie. Przeg. Lek., 1982, 9, 613-616.

37. Skotnicki A.B.: Der Einfluss von Kalbsthymusextrakt (TFX) auf hematologische Parameter bei Kranken mit primarer und sekundarer Knochenmarkinsuffizienz. Erfahrungsheilkunde Acta Medica Empirica, 1982, 10, 786-789.

38. Zduńczyk A., Blicharski J., Skotnicki A.B.: Preleukemia i „tląca się białaczka” (Smouldering Leukemia) jako problem badawczy i kliniczny. Pol. Arch. Med. Wewn., 1982, 68, 259-267.

39. Skotnicki A.B., Blicharski J., Zduńczyk A.: Zapobieganie białaczce ośrodkowego układu nerwowego u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną. Acta Haemat. Pol., 1982, 1-2, 51-59.

40. a) Zielonka E., Blicharski J., Bucka J., Hoszowska B.,  Wolny-Niedzielska A., Skotnicki A.B.: Wartości lecznicze lewamisolu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów  w świetle badań klinicznych i laboratoryjnych. Reumatologia, 1983, 3-4, 299-304.  b) Zielonka E., Blicharski J., Bucka J., Hoszowska B., Wolny-Niedzielska A., Skotnicki A.B.: Wartości leczniczne lewamisolu u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w świetle badań klinicznych i laboratoryjnych. Pro Memoria, 1983, 25, 43-53.
{mospagebreak}
41. Skotnicki A.B., Hoszowska B., Blicharski J, Bucka J.: Podstawowe leki antyreumatoidalne – miejsce lewamisolu w grupie tych leków. Przeg. Lek., 1983, 3, 335-343.

42. Skotnicki A.B., Aleksandrowicz J., Retinger-Grzesiuła M., Zduńczyk A., Grochmal S., Huczyński J.: Stwardnienie rozsiane – immunopatogeneza, dotychczasowa strategia terapeutyczna oraz projekt skojarzonej terapii immunotropowej. Post. Hig. Med. Dośw.,1983, 37, 1-32.

43. Skotnicki A.B.: Podstawy immunoregulacji w zespołach autoimmunoagresyjnych. Post. Hig. Med. Dośw., 1983, 37, 345-387.

44. Skotnicki A.B., Dąbrowska-Berstein B.K., Dąbrowski M.P., Górski A., Czarnecki J., Aleksandrowicz J.: Biological Properties and Clinical Use of Calf Thymus Extract TFX – Polfa. W: Thymic Hormones and Lymphokines. Wyd: A.L. Goldstein, Plenum Press, New York ,1984, 545-564.

45. Zatz M.M., Oliver J., Samuels C., Skotnicki A.B., Sztein M.B., Goldstein A.L.: Thymosin increases production of T-cell growth factor by normal human peripheral blood lymphocytes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1984, 81, 2882-2885.

46. Gawrzewska B., Knychalska-Karwan Z., Kucharska M., Skotnicki A.B.: Decaris w leczeniu chorych na afty nawracające. Czas. Stomat., 1984, 1, 85-91.

47. Zatz M.M., Skotnicki A.B., Bailey J.M., Oliver J.H., Goldstein A.L.: Mechanism of Action of Thymosin. Effects of Aspirin and Thymosin on Enhancement of IL-2 Production. Immunopharmacology, 1985, 9, 189-198.

48. Zatz M.M., Oliver J., Sztein M.B., Skotnicki A.B., Goldstein A.L.: Comparison of the Effects of Thymosin and Other Thymic Factors on Modulation of Interleukin – 2 Production. J. Biol. Resp. Modif., 1985, 4, 365-376.

49. Skotnicki A.B.: Wpływ immunomodulatorów na produkcję interleukiny 2. (Skrót pracy habilitacyjnej). Przeg. Lek.,1985, 7, 573-580.

50. Hołowiecki J., Jarczok K., Duraj M., Rudzka E., Krzemień S., Krawczyk M., Hołowiecka B., Opala G., Jagoda K., Pawelski S., Brodzki M., Rozmysłowicz T., Maj S., Mariańska B., Pogłód R., Krykowski E., Kulesza E., Olszańska T., Hołub A., Blicharski J., Skotnicki A.B., Wolska T.: Fractional Administration of Adriblastin and Modified Route of Ara-C Administration for the Treatment of Acute Leukaemia. Folia Haematol., Leipzig, 1985, 112, 689-697.

51. a) Skotnicki A.B., Szczudrawa R., Blicharski J.: Wpływ litu na układ immunologiczny. Przeg. Lek., 1985, 12, 805-810.  b) Skotnicki A.B.: Wpływ litu na układ immunologiczny. W: Ekologizm w Ochronie Zdrowia. Wyd. Ossolineum, Wrocław, 1989, 91-96.

52. Zduńczyk A., Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: Próba leczenia zapalenia skórno-mięśniowego preparatem TFX Polfa. Pol. Tyg. Lek., 1985, 39, 1103-1104.

53. Skotnicki A.B.: Immunopatologia i klinika nabytego zespołu niedoboru immunologicznego (AIDS). Post. Hig. Med. Dośw., 1986, 40, 1-44.

54. Kornaszewski W., Kornaszewska M., Skotnicki A.B.: Nabyty zespół niedoboru immunologicznego (AIDS) w środowisku afrykańskim. Post. Hig. Med. Dośw., 1986, 40, 331-346.

55. Skotnicki A.B.: AIDS – nabyty zespół zaniku odporności. Ossolineum – Nauka dla wszystkich. Wyd.: PAN, Kraków, 1986, 397, 1-63.

56. Wolska T., Zduńczyk A., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Immunopatologia białaczki włochatokomórkowej, powikłania infekcyjne oraz wnioski terapeutyczne. Przeg. Lek.,1986, 8, 570-575.

57. Skotnicki A.B.: Rola interleukiny 2 w reaktywności immunologicznej. Immunol. Pol., 1987, 2, 183-196.

58. Zduńczyk A., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Próba określenia roli czynnika stymulującego granulopoezę (CSF) w patogenezie białaczek ludzkich. Post. Hig. Med. Dośw., 1987, 41, 256-281.

59. Skotnicki A.B., Blicharski J., Lisiewicz J., Sąsiadek U., Janik J., Wolska T., Meus J., Zduńczyk A.: Wpływ preparatu TFX na parametry hematologiczne i immunologiczne u chorych z leukopeniami. Terapia i Leki, 1987, 4-5, 95-104.

60. Sztein M.B., Simon G.L., Parenti D.M., Scheib R., Goldstein A.L., Goodman R., DiGiola R., Paxton H., Skotnicki A.B., Schulof R.S.: In vitro Effects of Thymosin and Lithium on Lymphoproliferative Responses of Normal Donors and HIV-Seropositive Male Homosexuals with AIDS – Related Complex. Clin. Immunol. and Immunopath., 1987, 44, 51-62.
{mospagebreak}
61. Skotnicki A.B., Szczudrawa R., Blicharski J.: Zastosowanie preparatów immunoglobulin w hematologii. Przeg. Lek., 1987, 2, 292-302.

62. Skotnicki A.B.: Epidemiologia AIDS w 1987 roku. Wszechświat, 1987, 11-12, 225-227.

63. Skotnicki A.B.: Aktywność hormonalna grasicy. W: Fizjologiczne podstawy immunoterapii grasiczopochodnym lekiem TFX. Wyd.: Przedsiębiorstwo Wydawnictw i Wystaw Przemysłu Chemicznego i Lekkiego „CHEMIL”, Warszawa, 1987, 36-56.

64. Pilch J., Gierek T., Lisiewicz J., Skotnicki A.B., Moszczyński P., Namysłowski G.: Wpływ TFX na podstawowe parametry hematologiczne i immunologiczne u chorych na raka krtani leczonych kobaltoterapią. W: Prace naukowe AM. Wyd.: Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1987, 2, 73-78.

65. Pilch J., Gierek T., Lisiewicz J., Namysłowski G.,  Skotnicki A.B., Szczudrawa R.: Odporność komórkowa w testach skórnych u chorych z rakiem krtani w trakcie napromieniania. W: Prace naukowe AM. Wyd.: Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1987, 2, 11-16.

66. Neumeyer G., Pesic M.C., Skotnicki A.B.: Thymus – Zentrale der Immunitat und endokrines Steuerungsorgan. Wyd.: Karl F. Haug, Verlag, Heidelberg, 1987, 1-138.

67. Skotnicki A.B., Piątkowska-Jakubas B., Rucińska M., Zduńczyk A.: Zespoły mielodysplastyczne – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Przeg. Lek., 1988, 11, 1-11.

68. Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Możliwości zastosowania interferonu w terapii szpiczaka plazmocytowego. Przeg. Lek., 1988, 10, 747-750.

69. Posiadło Z., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Perspektywy terapeutyczne interferonu u chorych z przewlekłą białaczką szpikową . Przeg. Lek.,1988, 9,  687-689.

70. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T., Blicharski J., Zduńczyk A., Sąsiadek U., Pituch-Noworolska A.: Human Recombinat Interferon-alpha-2 in the Treatment of Patients With Hairy Cell Leukemia. Cancer Dec. Prev., 1988, 12, 511-522.

71. Skotnicki A.B., Zatz M.M., Sztein M.B., Goldstein A.L., Schulof R.S.: Effect of thymic hormones on interleukin 2 synthesis by lymphocytes from HIV-positive pre-AIDS subjets. Immunol. Invest., 1988, 17(2), 159-164.

72. Skotnicki A.B.: Obraz kliniczny rozwoju AIDS. Wszechświat,1988, 4, 94-99.

73. Król-Grela H., Piastucka B., Skotnicki A.B.: Rola antytrombiny III w zaburzeniach krzepnięcia krwi. Przeg. Lek., 1988, 6, 516-520.

74. Król-Grela H., Skotnicki A.B.: Korelacja aktywności dehydrogenazy mleczanowej surowicy z proliferacją szpikową u chorych z ostrą białaczką mieloblastyczną. Pol. Arch. Med. Wewn., 1988, 79, 188-193.

75. Blicharski J., Skotnicki A.B., Szczudrawa R.: Immunopatologia i powikłania infekcyjne u chorych z hemocytopatiami. W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa – Wrocław, 1988, 7-17.

76. Szczudrawa R., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Immunoglobuliny w terapii wspomagającej u chorych z białaczkami. W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa – Wrocław, 1988, 19-24.

77. Skotnicki A.B., Aleksandrowicz J., Blicharski J., Szmigiel Z., Lisiewicz J., Zduńczyk A., Wolska T., Sąsiadek U.: Wpływ TFX-Polfa na prametry hematologiczne u chorych z cytopeniami. W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa – Wrocław, 1988, 25-32.

78. Zduńczyk A., Skotnicki A.B., Blicharski J.: Zastosowanie separatora komórkowego w terapii wspomagającej u chorych z białaczką limfatyczną przewlekłą . W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa-Wrocław, 1988, 33-37.

79. Zduńczyk A., Skotnicki A.B.: Zastosowanie globuliny antylimfocytarnej w leczeniu ciężkich postaci anemii aplastycznej. W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa – Wrocław, 1988, 39-46.

80. Podsiadło Z., Skotnicki A.B., Zduńczyk A.: Aktualne trendy w leczeniu białaczki granulocytowej przewlekłej. W: Prace medyczne 1985-1986. Wyd.: PWN, Warszawa-Wrocław, 1988, 47-54.
{mospagebreak}
81. Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B., Blicharski J., Zduńczyk A., Sąsiadek U., Pituch-Noworolska A., Bielawiec M., Hansz J., Hellmann A., Hołowiecki J.,  Kotlarek-Haus S., Krykowski E., Maj S., Pawelski S., Urasiński T.: Rekombinowany ludzki interferon alfa -2 w leczeniu białaczki włochatokomórkowej. Acta Haemat. Pol. 1988, 3-4, 113-125.

82. Skotnicki A.B., Kornaszewski W.: AIDS – powstawanie, obraz kliczny, próby leczenia, epidemiologia. Wyd.: Ossolineum, Wrocław, 1988, 1-252.

83. Skotnicki A.B.: Rola niedoboru magnezu w powstawaniu miażdżycy i jej powikłań. Biul. Magnezol., 1989, 1, 18-23.

84. Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B.: Rozpoznanie i leczenie stanów chorobowych wywołanych zaburzeniami metabolizmu magnezu. Biul. Magnezol., 1989, 1, 7-17.

85. a) Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B., Szpil U.: Wpływ magnezu na układ immunologiczny. W: Ekologizm w Ochronie Zdrowia. Wyd.: Ossolineum, Wrocław, 1989, 65-72.b) Wpływ litu na układ immunologiczny. W: Ekologizm w ochronie zdrowia. Wyd.: Ossolineum, Wrocław, 1989, 91-96.

86. Skotnicki A.B., Rucińska M.: Czynnik zabijający komórki nowotworowe (Tumor necrosis factor – TNF) – charakterystyka biochemiczna i właściwości biologiczne. Przeg. Lek., 1989, 10, 736-743.

87. Dąbrowski L., Skotnicki A.B., Aleksandrowicz J.: Wpływ magnezu na rozwój miażdżycy i stan układu sercowo-naczyniowego. Przeg. Lek., 1989, 8, 654-658.

88. Skotnicki A.B., Kornaszewski W.: Postępowanie immunomodulacyjne u osób z zakażeniem HIV. Przeg. Derm., 1989, 4, 285-291.

89. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T., Blicharski J.: The long-term effect of recombinant Interferon-alpha on clinical course of patients with hairy cell leukemia. W: Highlights of Modern Biochem. Wyd.: A. Kotyk et al., VSP, Utrecht, Tokyo, 1989, 2, 1221-1226.

90. Skotnicki A.B.: Thymic Hormones and Lymphokines. Drugs of Today, 1989, 5, 337-362.

91. Skotnicki A.B.: Therapeutic application of calf thymus extract (TFX). Med. Oncol. & Tumor Pharmacother, 1989, 1, 31-43.

92. Blicharski J., Skotnicki A.B.: Wspomnienie o Profesorze Julianie Aleksandrowiczu.  Acta Haemat. Pol., 1989, 1, 125-129.

93. Skotnicki A.B., Sas-Korczyńska B.: Granulocytopoetyczne czynniki wzrostu. I – Właściwości biologiczne. Przeg. Lek., 1990, 8, 607-614.

94. Skotnicki A.B., Dąbrowski L.: Granulocytopoetyczne czynniki wzrostu. II – Kliniczne zastosowanie. Przeg. Lek., 1990, 9, 651-658.

95. Więckowska-Kozak E., Kwiatkowska H., Bogdaszewska-Czabanowska J., Pituch-Noworolska A., Sąsiadek U., Skotnicki A.B.: Wpływ podawania TFX-Polfa na przebieg kliniczny i parametry laboratoryjne u chorych na półpasiec. Postępy Dermatologii, 1990, 7, 457-465.

96. Skotnicki A.B.: Thymushormone und Lymphokine. Erfahrungsheilkunde. Acta Medica Empirica,1990, 5, 289-291.

97. Skotnicki A.B.: Effect of lithium on immune response. W: New horizons of health aspects of elements. (Red.: S.B. Vohora i Jan W. Dobrowolski). Hamdard University, New Delhi, 1990, 23-35.

98. Skotnicki A.B., Caban J., Doleżal M.: Wirusowe zapalenie wątroby typu C i E. Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna. Przeg. Lek., 1991, 5, 434-440.

99. Skotnicki A.B.: Przeciwstersowe – karioprotekcyjne właściwości magnezu. Problemy Lek., 1992, 1-2, 3-15.

100. Skotnicki A.B.: Białaczki. Diagnostyka i chemioterapia ostrych białaczek i zespołów mielodysplastycznych. Monografia. Klinika Hematologii AM w Krakowie, 1992.
{mospagebreak}
101. Sułowicz W., Hanicki Z., Skotnicki A.B., Wójcik J., Sydor A.: Wpływ rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny na obraz szpiku kostnego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Przeg. Lek., 1992, 49, 88-90.

102. Skotnicki A.B.: Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS). W: Hematologia kliniczna. (Red. K. Janicki), 1992, 2, 459-470.

103. Skotnicki A.B. (Red.): Interferon – lecznicze zastosowanie w onkohematologii. Monografia. Klinika Hematologii AM w Krakowie, 1993, 1-258.

104. Skotnicki A.B., Jurczak W.: Punkcja szpiku kostnego. Med. Prakt., 1993, 3, 55-60.

105. Skotnicki A.B.: The effect of magnesium on immune response and carcinogenesis. J. Nutrit. Immunology, 1993, 2, 67-80.

106. Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki A.B.: Remisja hematologiczna oraz ustąpienie niedokrwistości hemolitycznej u chorego z białaczką limfocytową przewlekłą w następstwie terapii 2-chlorodeoksyadenozyną (2-CDA). Acta Haemat. Pol., 1993, 3, 289-293.

107. Skotnicki A.B., Gruszka A., Krzemińska E.: Erytropowy ludzki parvowirus B19 (HPV). Acta Haemat. Pol., 1993, 3, 201-211.

108. Jurczak W.J, Skotnicki A.B., Zgliczyński M.J., Kwasnowska E.: Chemiluminescencja granulocytów. Przeg. Lek., 1993, 1-2, 53-58.

109. Skotnicki A.B., Stoch A., Sacha T., Nowak W.S.: Indukcja remisji hematologicznej u chorej z ostrą białaczką promielocytową przy pomocy kwasu trans-retinowego. Acta Haemat. Pol., 1994, 1, 69-74.

110. Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki A.B.: Infekcje grzybicze u chorych z granulocytopenią. Aspekty patogenetyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Przeg. Lek., 1994, 10, 447-451.

111. a) Skotnicki A.B., Śledziowski P.: Zastosowanie czynników indukujących dojrzewanie i różnicowanie komórek w leczeniu nowotworowych schorzeń hematologicznych. Medycyna 2000, 1994, 51, 7-11.   b) Skotnicki A.B., Śledziowski P.: Zastosowanie czynników indukujących dojrzewanie i różnicowanie komórek w leczeniu nowotworowych schorzeń hematologicznych. Medycyna 2000, 1995, 51/52, 49-53.

112. Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.: Zastosowanie interferonu u chorych z białaczką włochato-komórkową. Onkologia, 1994, 7, 56-59.

113. Skotnicki A.B., Gruszka A.M.: Apoptoza (programowana śmierć komórki) w układzie immunologicznym i hemopoezie. Acta Haemat. Pol., 1994, 4, 297-308.

114. Skotnicki A.B., Zatz M.M., Sztein M.B., Goldstein A.L., Schulof R.S.: The in vitro effect of thymic hormones on IL-2 production by lymphocytes from HIV-seropositive pre-AIDS (ARC) subjets – implications for therapeutic trials. Intern. J. of Thymology, 1994, 4, 118-195.

115. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T.: Zastosowanie interferonu u chorych z białaczką włochatokomórkową oraz u chorych z zespołami mieloproliferacyjnymi. Acta Haemat. Pol., 1994, 25, suppl. 1, 124-135.

116. Skotnicki A.B., Jurczak W.J.: GM-CSF. Właściwości i zastosowanie kliniczne. Monografia. Klinika Hematologii CM UJ, Kraków, 1994, 1-168.

117. Skotnicki A.B.: Polekowe uszkodzenie szpiku. Post. Nauk Med., 1994, 7, 246-253.

118. Moszczyński P., Skotnicki A.B., Słowiński S., Szostek M.: Wpływ palenia tytoniu na wybrane parametry immunologiczne. Diagn. Lab., 1994, 30, 307-312.

119. Kwiatkowski A., Skotnicki A.B.: Zaburzenia hematologiczne u chorych na nowotwory niehematologiczne. Cz. I. Niedokrwistość. Przeg. Lek., 1995, 52, 407-412.

120. Robak T., Krykowski E., Skotnicki A.B., Kuratowska Z. et all: Intermittent 2-hour intravenous  infusions of 2-chlorodeoxyadenosine in the treatment of 110 patients with refractory or previously untreated B-cell chronic lymphocytic leukemia. Leukemia and Lymphoma, 1995, 18, 179-184.
{mospagebreak}
121. Skotnicki A.B., Jurczak W.: Szpiczak mnogi. Med. Prakt., 1995, 10, 100-101.

122. Skotnicki A.B., Jurczak W.: Zespół mielodysplastyczny – podtyp RA. Med. Prakt., 1995, 11, 32-33.

123. Skotnicki A.B., Jurczak W.: Przewlekła białaczka szpikowa. Med. Prakt., 1995, 12,  34-35.

124. Skotnicki A.B.: TFX – Polfa. Calf thymus extract. Monografia. Wyd: Polfa, Kraków, Jelenia Góra, 1995, 1-266.

125. Skotnicki A.B., Śledziowski P., Sacha T., Jurczak W.: Kwas transretinowy w terapii różnicującej proliferacyjnych hemocytopatii. Cz. I, Właściwości biologiczne retinoidów. Przeg. Lek., 1995, 52, 31-34.

126. Skotnicki A.B., Śledziowski P., Sacha T., Jurczak W.: Kwas transretinowy w terapii różnicującej proliferacyjnych hemocytopatii. Cz. II, Zastosowanie kliniczne retinoidów. Przeg. Lek., 1995, 52, 145-146.

127. Hołowiecki J., Cedrych I., Krzemień S., Rudzka E., Hołowiecka B. , Jagoda K., Krawczyk M., Hellman  A., Maj S., Konopka L., Dmoszyńska A., Krykowski  E., Robak T., Kuratowska Z., Skotnicki A.B.:  GM-CSF in addition to chemotherapy  of ALL  for kinetics based protection of stem  cells and stimulation of haemopoiesis. A randomized study. W: Gene Technology Stem Cells and Leukemia Research, red.: A.B. Zander, W. Ostertag, B.V.Afanasiev, F.Grosveld. NATO. ASI Series, Vol H 94. Springer  Verlag, Berlin, Heidelberg, 1996, 429-440.

128. Skotnicki A.B., Nowak W.S.: Białaczka limfatyczna przewlekła. Med. Prakt., 1996, 6, 64-67.

129. Skotnicki A.B., Szostek M.: The effect of Acestylsalicylic Acid (Aspirin) on proliferative response of PHA activated T lymphocytes. Appl. Biol. Com., 1996, 6,121-126.

130. Piątkowska-Jakubas B., Pituch-Noworolska A., Skotnicki A.B., Balana-Nowak A.: Znaczenie diagnostyczne określania immunofenotypu blastów u chorych na ostre białaczki. Acta Haemat. Pol.,1996, 1, 33-41.

131. Zawilińska B., Węglarska D., Gruszka A.M., Skotnicki A.B., Zgórniak-Nowosielska I.: Częstość zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u chorych z niedoborem immunologicznym w przebiegu złośliwych i niezłośliwych chorób krwi. Acta Haemat. Pol., 1996, 27, 65-71.

132. Skotnicki A.B.: TFX – Jelfa. Własności immunofarmakologiczne i zastosowanie kliniczne wyciągu z grasic cielęcych. Monografia. Wyd: Jelfa, Kraków, Jelenia Góra, 1996, 1-266.

133. Skotnicki A.B.: Postępy w hematologii w 1996 roku. Med. Prakt., 1996, 12, 21-22.

134. Jabłoński M., Skotnicki A.B.: Leki immunosupresyjne. Biul. Pol. Tow. Dietetyki, 1997, 8, 58-62.

135. Machaczka M., Skotnicki A.B.: Stany chorobowe obniżające odporność organizmu. Biul. Pol. Tow. Dietetyki, 1997, 8, 46-57.

136. Musiał J., Frołow M., Skotnicki A.B., Jankowski M., Swadźba J.: Evans’s Syndrome with Positive Lupus Anticoagulant and Antiphospholipid-Protein Antibodies. Clin. Appl.Thrombosis/Hemostasis, 1997, 3(2), 96-98.

137. Robak T., Błasińska-Morawiec M., Błoński J.Z., Krykowski E., Komarnicki M., Trepińska E., Kaźmierczuk M., Hansz J., Dmoszyńska A., Roliński J., Konopka L., Skotnicki A.B., Nowak W.S., Kotlarek-Haus S., Zdziarska B., Urasiński I.: The Effect of 2-h Infusion of 2-Chlorodeoxyadenosine (Cladribine) with Prednisone in Previously Untreated B-cell Chronic Lymphocytic Leukaemia. Europ. J. of Cancer, 1997, 14, 2347-2351.

138. Robak T., Błasińska-Morawiec M., Krykowski E., Hellmann A., Lewandowski K., Dmoszyńska A., Adamczyk-Cioch M., Kazimierczak M., Trepińska E., Dwilewicz-Trojaczek M., Kuratowska Z., Skotnicki A.B., Nowak W.S, Zdziarska B., Urasiński I.: 2 – Chlorodeoxyadenosine (cladribine) – related eosinophilia in patients with lymphoproliferative diseases. Eur. J. Haematol., 1997, 59, 216-220.

139. Robak T., Błasińska-Morawiec M., Krykowski E., Skotnicki A.B., Dmoszyńska A., Konopka L., Hellmann A., Hansz J., Komarnicki M., Kotlarek-Haus S., Płużańska A., Urasiński J., Zdziarska B., Kuratowska Z., Dwilewicz-Trojaczek J., Maj S., Grieb P.: 2-Chlorodeoksyadenozyna w leczeniu nowotworów układu chłonnego – wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych w Polsce. Acta Haemat. Pol., 1997, 28, suppl. 2, 105-111.

140. Sacha T., Dulak J., Dembińska-Kieć A., Skotnicki A.B: Diagnosis of the Philadelphia chromosome-negative chronic myelogenous leukaemia by demonstration of RT-PCR  transcript of BCR/ABL and achievement  of complete molecular remission after 8-months therapy with interferon-alpha. Acta Haemat. Pol., 1997, 3, 297-301.
{mospagebreak}
141. Sacha T., Skotnicki A.B.: Wpływ magnezu na układ krzepnięcia krwi – obecny stan wiedzy – przegląd literatury od 1959 do 1995 roku. Przeg. Lek., 1997, 2, 122-125.

142. Skotnicki A.B.: Postępy w hematologii w 1997 roku. Med. Prakt., 1997,12, 51-54.

143. Skotnicki A.B.: Zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu (CSF) w praktyce klinicznej. Acta Haemat. Pol., 1997, 28, suppl. 2, 59-72.

144. Skotnicki A.B., Jabłoński M.J., Musiał J., Swadźba J.: Rola magnezu w patogenezie i terapii astmy oskrzelowej. Przeg. Lek., 1997, 630-633.

145. Śledziowski P., Węglarska D., Skotnicki A.B., Rucińska M.: Hemoglobina płodowa jako czynnik diagnostyczny, prognostyczny i moniturujący leczenie w różnych stanach chorobowych. Acta Haemat. Pol., 1997, 28, 231-240.

146. Skotnicki A.B., Sacha T.: Zaburzenia krzepnięcia krwi. Diagnostyka i leczenie. Monografia. Wyd.: Med. Prakt., 1997, 1-217.

147. Skotnicki A.B.: Białaczka nie jest dziś wyrokiem śmierci. Służba Zdrowia, 1997, 103-104, 10 i 14.

148. Skotnicki A.B.: Lekarz i pacjent. Pielgrzym, 1997, 9, 20-22.

149. Skotnicki A.B.: Obrona przeciw wirusom. Foton, 1997, 49-50.

150. Machaczka M., Rucińska M., Jabłoński M., Skotnicki A.B.: Przyczyny  nieskuteczności leczenia ostrej białaczki szpikowej – rola oporności blastów na cytostatyki. Przeg. Lek., 1998, 7-8, 407-413.

151. Machaczka M., Rucińska M., Jurczak W., Papla B., Czartoryska B., Skotnicki A.B.: Choroba Gauchera I typu rozpoznana u pacjenta z zespołem Parkinsona oraz leukopenią i małopłytkowością. Acta Haemat. Pol., 1998, 29, 4, 515-521.

152. Rucińska M., Machaczka M., Załuska A., Skotnicki A.B.: Białaczka włochatokomórkowa – nowotwór potencjalnie wyleczalny. Wybrane aspekty zastosowania analogów purynowych. Przeg. Lek., 1998, 7-8, 400-406.

153. Skotnicki A.B.: Kliniczne zastosowaniea oczyszczonego wyciągu grasiczego TFX. Wskazania  i dotychczasowe doświadczenia. Med. po Dypl., Wyd. spec.: Właściwości i kliniczne zastosowania wyciągu grasiczego.,1998, 10-24.

154. Skotnicki A.B., Machaczka M., Rucińska M.: Oporność wielolekowa na cytostatyki w ostrej białaczce szpikowej – mechanizmy i znaczenie kliniczne. Acta Haemat. Pol., 1998, 1, 25-37.

155. Skotnicki A.B., Nowak W.S.: Współczesna klasyfikacja i aktualne wskazania do leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL). Acta Haemat. Pol., 1998, 29, suppl. 1, 5-10.

156. Skotnicki A.B., Nowak W.S., Dmoszyńska A., Hansz J., Hansz A., Hellmann A., Hołowiecki J., Konopka L., Kotlarek-Haus S., Krykowski E., Kuratowska Z., Mariańska B., Robak T., Rokicka-Milewska R., Sułek K., Urasiński I., Borysewicz-Czajka T., Czyż A., Deptała A., Jackowska T., Kasznicki M., Kiebiński M., Knopińska-Posłuszny W., Kopera M., Opalińska J., Śpiewak H.: The Effect of ATRA (Roche) on Clinical and Laboratory Parameters in 36 APL Patients – Polish Multicenter  Retrospective Analysis. W.: Acute Leukemias VII. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998, 886-889.

157. Skotnicki A.B.: Infekcje wirusowe u chorych hematologicznych poddawanych procedurom transplantacji szpiku. W: HIT –5. Materiały z wykładów Polskiej Szkoły Hematologii. Wyd.: Novartis  PTHiT, 1998, 39-46.

158. Skotnicki A.B.: Komórki hemopoetyczne szpiku. W: Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia. Red.: Z. Dąbrowski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1998, 48-57.

159. Skotnicki A.B., Nowak W.S.: Podstawy hematologii dla studentów i lekarzy. Monografia. Wyd.: Med. Prakt., Kraków, 1998, 1-177.

160. Skotnicki A.B., Nowak W.S.: Podstawy diagnostyki hematologicznej. W: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. A. Dembińska-Kieć i J.W. Naskalski. Wyd.: Volumed, Wrocław, 1998, 325-408.
{mospagebreak}
161. Robak T., Kasznicki M., Krykowski E., Dmoszyńska A., Kotysz M., Maj S., Skotnicki A.B., Zawirska M., Kotlarek-Haus S., Kiełbiński S., Urasiński I., Zdziarska B., Flont M., Hellamnn A., Bieniszewska M., Żygocki K, Sułek K.: Polish multicenter retrospective analysis of immunosupressive treatment results of adult aplastic anemia patients. Acta Haemat. Pol., 1998, 4, 435-442.

162. Papla B., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B., Kowalski P.: Visceral Leishmaniasis Diagnosed by Trephine Biopsy. A Case Report. Pol. J. Pathol., 1998, 3, 175-177.

163. Skotnicki A.B.: Postepy w hematologii w 1998 roku. Med. Prakt., 1998, 12, 98-103.

164. Robak T., Błoński J.Z., Urbańska-Ryś H., Błasińska-Morawiec M., Skotnicki A.B.: 2-Chlorodeoxyadenosine (Cladribine) in the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia 55 years old and younger. Leukemia 1999, 13, 518-523.

165. Robak T., Błasińska-Morawiec M., Błoński J., Hellmann A., Hałaburda K., Konopka L., Kotlarek-Haus S., Potoczek S., Hansz J., Dmoszyńska A., Urasiński I., Zdziarska B., Dwilewicz-Trojaczek J., Hołowiecki J., Skotnicki A.B.: 2-Chlorodeoxyadenosine (cladribine) in the treatment of hairy cell leukemia and hairy cell leukemia variant: 7-year experience in Poland. Eur. J. Haematol., 1999, 62, 49-56.

166. Skotnicki A.B., Machaczka M.: Założenia i metody chemioterapii wysokodozowanej w onkologii. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 5-9.

167. Skotnicki A.B., Zawirska D., Nowak W.: Ogólna charakterystyka, podstawy i procedury wysokodozowanej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 10-16.

168. Skotnicki A.B., Jabłoński M., Szostek M., Libura M.: Charakterystyka macierzystej komórki hemopoezy i jej biologicznego markera – molekuły CD34. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 17-20.

169. Walter Z., Szostek M., Mensah P., Lorenz F., Węglarska D., Skotnicki A.B.: Metody mobilizacji komórek hemopoetycznych, kolekcji przy pomocy separatorów komórkowych, purgingu – oczyszczania z komórek patologicznych i wzbogacania w komórki CD 34 + – negatywna i pozytywna selekcja. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 22-27.

170. Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Szostek M., Skotnicki A.B.: Ocena materiału przeszczepowego w oparciu o immunofenotyp hemopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych oraz ich zdolności klonogenne w hodowli in vitro. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 28-33.

171. Walter Z., Szostek M., Węglarska D., Raguszewska D., Jabłoński M., Lorenz F., Skotnicki A.B.: Metody zamrażania, rozmnażania oraz ocena żywotności komórek hemopoetycznych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 34-38.

172. Sacha T., Zawirska D., Jurczak W., Hawrylecka D., Skotnicki A.B.: Pobieranie szpiku kostnego z talerzy biodrowych dla celów transplantacyjnych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 40-43.

173. Rucińska M., Machaczka M., Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki A.B.: Rola autologicznego przeszczepiania komórek hemopoetycznych w leczeniu ostrej białaczki  szpikowej u dorosłych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 44-51.

174. Piątkowska-Jakubas B., Wegrzyn J., Rucińska M., Skotnicki A.B.: Transplantacja autologiczna w ostrej białaczce limfoblastycznej dorosłych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 52-56.

175. Sacha T., Dulak J., Skotnicki A.B., Dembińska-Kieć A.: Molekularne podłoże przewlekłej białaczki szpikowej i znacznie metod diagnostycznych opartych o amplikacje genu BCR-ABL. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 57-61.

176. Sacha T., Hawrylecka D., Skotnicki A.B.: Autotransplantacja hemopoetycznych komórek macierzystych w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 62-66.

177. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A.: Szpiczak mnogi – nowe perspektywny terapeutyczne. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 67-72.

178. Nowak W.S., Jurczak W., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Diagnostyka, klasyfikacja oraz wysokodawkowana chemioterapia w NHL i chorobie Hodgkina. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 73-79.

179. Jurczak W., Nowak W.S., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Chłoniaki nieziarnicze – postępowanie z wyboru i rola wysokodawkowanej chemioterapii. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 80-89.

180. Jurczak W., Nowak W.S., Mensah P., Skotnicki A.B.: Choroba Hodgkina – podstawy diagnostyki i postępowanie w świetle randomizowanych badań klinicznych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 90-100.
{mospagebreak}
181. Lorenz F., Skotnicki A.B.: Autotransplantacja w guzach litych. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 101-107

182. Piątkowska-Jakubas B., Hawrylecka D., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Terapia wspomagająca u chorych poddawanych autologicznej transplantacji szpiku kostnego. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 108-114.

183. Skotnicki A.B., Zawirska D.: Epidemiologia transplantacji szpiku wykonywanych w Europie i Ameryce Północnej. Przeg. Lek., 1999, 56, suppl. 1, 115-123.

184. Rucińska M., Machaczka M., Skotnicki A.B.: Ostra białaczka szpikowa dorosłych, czynniki prognostyczne, leczenie indukujące remisję oraz rola chemioterapii w leczeniu poremisyjnym. Acta Haemat. Pol., 1999, 1, 37-52.

185. Sacha T., Dulak J., Hawrylecka D., Żmudzińska-Grochot D., Florek I., Szostek M., Skotnicki A.B., Dembińska-Kieć A.: Detection of BCR-ABL translocation and different type of chimeric mRNA in chronic myelogenous leukemia by single tube RT-PCR and the Sokal prognostic index. Central-Europ. J. of Immunol., 1999, 24, 73-81.

186. Zawirska D., Skotnicki A.B.: Anemia aplastyczna – współczesna diagnostyka, możliwości oraz perspektywy terapeutyczne. Przeg. Lek., 1999, 7-8, 506-514.

187. Skotnicki A.B., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T.: Szpiczak mnogi – rola wysokodozowanej chemioterapii. Adv. Clin. Exp. Med., 1999, 3, 189-196.

188. Skotnicki A.B., Wójcik M.A., Śledziowski P.: Przeszczep szpiku kostnego w chorobach autoimmunologicznych. Acta Haemat. Pol., 1999, 30, suppl. 1, 57-63.

189. Machaczka M., Rucińska M., Skotnicki A.B., Jurczak W.: Parkinson’s    Syndrome Preceding Clinical Manifestation of Gaucher’s Disease. American J. of Hemat., 1999, 61, 216-217.

190. Machaczka M., Rucińska M., Skotnicki A.B.: Przeszczepianie allogenicznych komórek hemopoetycznych z zastosowaniem niemieloablacyjnego leczenia kondycjonującego: minitransplantacja. Przeg. Lek., 1999, 10, 633-637.

191. Werda L., Skotnicki A.B.: Telomerazy i telomeraza w białaczkach. Przegl. Lek., 1999, 10, 668-670.

192. Rucińska M., Skotnicki A.B.: Ocena skuteczności zapobiegania nudnoścoim i wymiotom przy użyciu ondansteronu (Zofran®) u dorosłych chorych na ostre białaczki szpikowe leczonych arabinozydem cytozyny. Biul Pol. Tow. Dietetyki,1999, 16/17, 27-31.

193. Machaczka M., Skotnicki A.B.: Bakteryjna oporność na antybiotyki – podstawy genetyczne, mechanizmy powstawania oraz następstwa kliniczne. Biul. Pol. Tow. Dietetyki, 1999, 16/17, 32-43.

194. Skotnicki A.B.: Postępy w hematologii. Med. Prakt., 1999, 12, 105-110.

195. Skotnicki A.B.: Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Symposium nt.: “Przewlekłej Białaczki Limfatycznej (CLL).” Acta Haemat. Pol.,1999, 4, 425-431.

196. Skotnicki A.B., Michałowska A.M.: Ludwik Gross – pionier badań nad rakiem. Alma Mater, 2000, 17, 20-21.

197. Skotnicki A.B.: Historia krakowskiej hematologii. Przeg. Lek., 2000, 57, suppl. 1, 7-16.

198. Robak T., Błoński J.Z., Kasznicki M., Błasińska-Morawiec M., Krykowski E., Dmoszyńska A., Mrugala-Śpiewak H., Skotnicki A.B., Nowak W., Konopka L., Ceglarek B., Maj S., Dwilewicz-Trojaczek J., Hellmann A., Urasiński I., Zdziarska B., Kotlarek-Haus S., Potoczek S., Grieb P.: Cladribine with prednisone versus chlorambucil with prednisone as first-line therapy in chronic lymphocytic leukemia: raport of a prospective, randomized, multicenter trial. Blood, 2000, 8, 2723-2729.

199. Skotnicki A.B.: Postępy w hematologii. Medcyna Praktyczna, 2000.

200. Robak T., Błoński J.Z., Kasznicki M., Konopka L., Ceglarek B., Dmoszyńska A., Soroka-Wojtaszko M., Skotnicki A.B., Nowak W., Dwilewicz-Trojaczek J., Tomaszewska A., Hellmann A., Lewandowski K., Kuliczkowski K., Potoczek S., Zdziarska B., Hansz J., Kroll R.: Cladribine with or without prednisone in the treatment of previously treated and untreated B-cell lymphocytic leukaemia – updated results of the multicentre study of 378 patients. Br. J. of Haemat., 2000, 108, 357-368.
{mospagebreak}
201. Jurczak W., Skotnicki A.B.: Introduction to internal medicine. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000, 1-212.

202. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T.: Wspomnienie o Prof. dr med. Julianie Blicharskim (1919 – 2000). Acta Haemat. Pol., 2000, 3, 221-228.

203. Ściubisz A., Szostek M., Skotnicki A.B., Silberring J.: Katecholaminy w układzie immunologicznym – identyfikacja i funkcja. Postępy Biologii Komórki, 2001, 28, suppl. 1, 171-180.

204. Skotnicki A.B., Pituch-Noworolska A.: Immunohematologia. W: Zarys immunologii klinicznej. Red.: Zembala A., Górski A. Wyd.: PZWL, Warszawa, 2001, 169-173.

205. Skotnicki A.B., Hawrylecka D.: Zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu w hematologii. W: Standardy w hematologii. Red.: Jędrzejczak W.W., Podolak-Dawidziak M. Wyd.: Volumed, Wrocław, 2001, 25, 169-171.

206. Piątkowska-Jakubas B., Zawirska D., Skotnicki A.B.: Wyniki terapii skojarzonej: ATG, cyklosporyna, G-CSF, sterydy u chorych z ciężką niedokrwistością  aplastyczną. Acta Haemat. Pol., 2001, 1, 87-95.

207. Skotnicki A.B., Zawirska D.: Wybrane problemy hematologiczne w okresie ciąży. W: Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru położniczego. Red.: Kalita J. Wyd.: Wydawnictwo Przegl. Lek., Kraków, 2001, 54-80.

208. Skotnicki A.B.: Postepy w hematologii. Medycyna Praktyczna, 2001.

209. Skotnicki A.B., Nowak W.S.: Choroby układu krwiotwórczego i skazy krwotoczne. W.: Zarys chorób wewnętrznych dla stomatologów. Red.: Adamek-Guzik T. Wyd.: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2001, 253-334.

210. Robak T., Błoński J.Z., Kasznicki M., Góra-Tybor J., Dwilewicz-TrojaczekJ., Boguradzki P., Konopka L., Ceglarek B., Sułek J., Kuliczkowski K., Wołowiec D., Stella-Hołowiecka B., Skotnicki A.B., Nowak W., Moskwa-Sroka B., Dmoszynska A., Calebecka M.: Cladribine combined with cyclophosphamide and mitoxantrone as front-line therapy in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia, 2001, 15, 1510-1516.

211. Machaczka M., Rucińska M., Balana-Nowak A., Skotnicki A.B.: Znaczenie kliniczne ekspresji glikoproteiny-P w ostrej białaczce szpikowej u dorosłych. Acta Haemat. Pol., 2001, 32, suppl. 1, 193-205.

212. Zawilińska B., Gruszka K., Piątkowska-Jakubas B., Garlicki M., Skotnicki A.B.: Zakażenie wirusem Epsteina-Barr u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego i serca. Przegl. Epidemiologiczny, 2001, 55, suppl. 3, 52-55.

213. Machaczka M., Rucińska M., Piątkowska-Jakubas B., Załuska A., Skotnicki A.B.: Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego wywołane wysokodozowaną chemioterapią kondycjonującą przed przeszczepieniem szpiku kostnego. Przegl. Lek., 2001, 1, 51-57.

214. Skotnicki A.B., Wójcik M.: Wysokodawkowana chemioterapia wspomagana przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Pol. Arch. Med. Wewn., 2001, 105, 167-171.

215. Salamanchuk Z., Jakóbczyk M., Mensah P., Skotnicki A.B.: Novel translocation (5;18) (q31;q23) in biphenotypic acute leukemia. Cancer Genetics and Cytogenetics, 2001, 131, 92-93.

216. Hus M., Dmoszyńska A., Soroka-Wojtaszko M., Jawniak D., Legiec W., Ciepniuch H., Hellmann A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B., Manko J.: Thalidomide treatment of resistant or relapsed multiple myeloma patients. Haematologica, 2001, 86, 404-408.

217. Skotnicki A.B., Krawczyk J.: Choroba żylno-okluzyjna wątroby – istotne powikłanie po transplantacji komórek macierzystych hematopoezy. Przegl. Lek., 2001, 11, 995-999.

218. Zawilińska B., Gruszk K., Piątkowska-Jakubas B., Gralicki M., Skotnicki A.B..: Zakażenie wirusem Epsteina-Barr u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego i serca. Przegląd Epidemiologiczny, supl. 3, 2001, tom 55, 52-55.

219. Kawalec M., Gniadkowski M., Kędzierska J., Skotnicki A.B., Fiett J., Hryniewicz W.: Selection of a Teicoplanin-Resistant by Vancomycin-Resistant Enterococci with VanB Phenotype. J. of. Clin. Microbiol., 2001, 12.

220. Piątkowska-Jakubas B., Załuska A., Jurczyszyn A., Stachura J., Rudzki Z., Skotnicki A.B.: Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych. Acta Haemt. Pol., 2001, 3, 347-354.
{mospagebreak}
221. Gościński I., Moskała M., Krupa M., Skotnicki A.B., Zawirska D.: Duży pouroazowy krwiak nadtwardówkowy w okolicy czołowej – leczenie zachowawcze (opis przypadku) Conservatively treated large posttraumatic epidural hematoma in frontal region – case report. Neurotraumatologia, 2001, 1, 39-48.

222. Rudzki Z., Werda L., Piątkowska-Jakubas B., Mensah P., Zazula M., Białas M., Skotnicki A.B., Stachura J.: Fatal post-transplant lymphoproliferative disorder following allogeneic bone marrow transplantation for aplastic anemia. Pol. J. Pathol., 2002, 1, 35-40.

223. Skotnicki A.B.: Postępy w hemtologii w 2001 roku. Med. Prakt., 2002, 1-2, 154-162.

224. Hołowiecki J., Giebel S., Krzemień S., Krawczyk-Kuliś M., Jagoda K., Kopera M., Hołowiecka B., Grosicki S., Hellmann A., Dmoszyńska A., Paluszewska M., Robak T., Konopka L., Maj S., Wojnar J., Wojciechowska M., Skotnicki A.B., Barn W., Cioch M.: G-CSF Administered in Time-sequenced Setting During Remission Induction and Consolidation Therapy of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia has Beneficial Influence on Early Recovery and Possibly Improves Long-term Outcome: A Randomized Multicer Study. Leukemia & Lymphoma, 2002, 43(2), 315-325.

225. Papla B., Machaczka M., Skotnicki A.B.: Is It Possible to Indentify Siblings by Studying Bone Marrow under a Microscope ? Two Unusual Cases of Gaucher Disease. Pol. J. Pathol., 2002, 2, 87-90.

226. Czyż J., Hellmann A., Dziadziuszko R., Hansz J., Goździk J., Hołowiecki J., Stella-Hołowiecka B., Kachel Ł., Knopińska-Posluszno W., Nagler A., Meder J., Walewski J., Lampka E., Sułek K., Sawicki W., Lange a., Forgacz K., Suchnicki K., Pacuszko T., Skotnicki A.B., Mensah P., Jurczak W., Kuliczkowski K., Wróbel T., Mazur G., Dmoszyńska A., Wach M., Robak T.: High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin’s disease. Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group. Bone Marrow Transplantation, 2002, 30, 29-34.

227. Jakóbczyk M., Szostek M., Salamańczuk Z., Skotnicki A.B.: Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Acta Haematologica Polonica, 2002, 33, 4, 461-474.

228. Skotnicki A.B., Wolska-Smoleń T.: prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki (1931 – 2001). Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci. Acta haematologica Polonica, 2002, 3, 265-268.

229. Jabłoński M., Lebiedowicz H., Dudek D., Piątkowska-Jakubas B., Sariusz-Skąpska M., Zięba A., Skotnicki A.B.: Ciężka depresja z objawami psychotycznymi w końcowej fazie leczenia ostre białaczki dwufenotypowej. Psychiatria Polska., 2002, tom XXXVI, 3, 457-466.

230. Rudzki Z., Okoń K., Machaczka M., Rucińska M., Papla B., Skotnicki A.B.: Enzyme replacement tyherapy reduces gaucher cell burden but may accelerate osteopenia in patients with type I disease – a histological study. European Journal of Haematology, 2003, 70, 273-281.

231. Skotnicki A.B.: Postepy w hematologii. Medycyna Praktyczna, 2003, 172-181.

232. Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Giebel S., Hellmann A., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A., Mariańska B., Pluta A., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J., Sułek K., Hus O., Stella-Hołowiecka B.: Addition of 2-CdA to Daunorubicin and Cytarabine Increases complete Remission Rate After a Single Course of Induction Treatment in acute Myeloid Leukemia and Improves Overall Results in High Risk Patients: a Randomized, Multicenter, Phase III Study. Blood, 2003-12-18.

233. Rudzki Z., Sacha T., Okoń K., Skotnicki A.B.: Idiopathic myelofibrosis with fatty bone marrow; an issue of sampling! A propos an unusual case. Haematologica. 2003, 88 (03) Elt05.

234. Kędzierska J., Węgrzyn J., Skotnicki A.B., Kędzierska A.: Terapeutyczne i epidemiologiczne aspekty infekcji opornymi na wankomycynę szczepami z rodzaju Enterococcus u chorych na schorzenia nowotworowe układu krwiotwórczego. Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 2, 187-199.

235. Kędzierska J., Węgrzyn J., Skotnicki A.B., Skop A., Pawliszyn W.: Zakażenia fenotypem Van B Enterococcus faecium i E. Faecalis u chorych z niedoborem immunologicznym w przebiegu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Med. Dośw. Mikrobiol., 2003, 55, 11-24.

236. Partyka Ł., Siwiec K., Niżankowski R., Petriczek T., Basta A., Skotnicki A.B., Dembińska-Kieć A.: Endothelial Progenitor cells (EPCs) in therapy. Endotelialne komórki progenitorowe (EPCs) w terapii. Acta Angiol., 2003, vol 9., 53-62.

237. Sacha T., Hochhaus A., Hanfstein B., Muller M., Rudzki Z., Czopek J., Wolska-Smoleń T.,  Czekalska s., Salamanchuk Z., Jakóbczyk M., Skotnicki A.B.:  ABL-kinase domain point mutation as a cause of imatinib (STI 571) resistance in CML patient who progress to myeloid blast crisis. Leukemia Research, 2003, vol 27, 1163-1166.

238. Hołowiecki J., Giebel S., Walewski J., Krawczyk-Kuliś M., Hellmann A., Skotnicki A.B., Dmoszyńska A., Romejko J., Czyż J., Jurczak W., Kachel Ł., Wojnar J., Stella-Hołowiecka B., Saduś-Wojciecowska M., Sułek K., Jędrzejczak W., Robak T., Mariańska B., Szczylik C, Warzocha K.: Autologiczna transplantacja komrek hematopoetycznych w leczeniu agr4esywnych chłoniaków nieziarniczych. Doświadczenie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków PLRG. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2003, 2 (8), 863-868.

239. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.: Znaczenie angiogenezy w prawidłowej i nowotworowej hematopoezie. Adv. Clin. Exp. Med., 2003, 12, 4, 489-496.

240. Rudzki Z., Marynia A., Przybylik-Mazurek E., Darczuk A., Szybiński Z., Piątkowska-Jakubas B., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Niedoczynność przysadki i zaburzenia hematologiczne naśladujące zespół mielodysplastyczny. Opis czterech przypadków. Polskie Archwium Medycyny Wewnętrznej, 2003, 3 (9), 1003-1011.
{mospagebreak}
241. Piątkowska-Jakubas B., Rudzki Z., Stachura J., Skotnicki A.B.: Sarcoma granulocyticum: problem diagnostyczny i terapeutyczny – opis 2 przypadków. Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 1, 115-123.

242. Jurczak w., Załuska A., Gąłązka-Groch K., Rudzki z., Krochmalczyk D., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Chłiniaki złośliwe w żoładku – rozpoznanie róznicowe i wybór właściwego schematu chemioterapii. Acta Hematologica Polonica, 2003, 34, 1, 182-193.

243. Jurczak W, Załuska A., Krochmalczyk D., Rudzki Z., Wywiał A, Pasowicz M., Skotnicki A.B.: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B z zajęciem kości – długotrwałe remisje po leczeniu skojarzonym: chemioterapii z rituximabem. Acta Hematologica Polonica, 2003, 34, 1, 193-211.

244. Skotnicki A.B., Jurczak W., Załuska A., Salamańczuk Z., Balana-Nowak A., Rudzki Z., Florek I., Krochmalczyk D.: Nowoczesne metody diagnostyki i moitorowania choroby resztkowej chłoniaków nieziarniczych. Acta Hematologica Polonica, 2003, 34, 1, 43-70.

245. Machaczka M., Rucińska M., Wilczyński J., Zawilińska B., Piatkowska-Jakubas B., Uracz D., Skotnicki A.B.: the Occurrence of Acute Graft-Versus – Host Disease and Infectious complicatins in patients with acute and chronic myeloid leukemia who underwent allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Transplantation in Hematology and Oncology II, 2003, 228-232.

246. Rudzki Z., Matynia A., Przybylik-Mazurek E., Darczuk A., Szybiński Z., Piątkowska-Jakubas B., Wójcik M., Skotnicki A.B.: Niedoczynność przysadki i zaburzenia hematologiczne naśladujące zespół mielodysplastyczny. Opis czterech przypadków. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2003, 3 (9), 1003 – 1011.

247. Jurczak W., Skotnicki A.B.: Ziarnica złośliwa – podstawy diagnostyki i postepowanie w świetle randomizowanych badań klinicznych. Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, supl. 1, 98-116.

248. Skotnicki A.B., Nowak W., Piotrowska M.: Campath-1 H (alemtuzumab) – nowy lek w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej. Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 3, 301-312.

249. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.: Czynnik wzrostu hepatocytów: od diagnostyki do zastosowań kliicznych. Przegląd Lekarski, 2003, Tom 60, 425-434.

250. Wrzesień-Kuś A., Robak T., Lech-Marańda E., Wierzbowska A., Dmoszyńska A., Kowal M., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemień S., Grosicki S., Maj S., Hellmann A., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W., Kuliczkowski K.: A multicenter, open, non-comparative, phase II study of the combination of cladribine (2-chlorodeoxyadenosine), cytarabine, and G-CSF as induction therapy in refractory acute myeloid leukemia – a report of the Polish Adult Leukemia Group (PALG). Eur. J. Haematol., 2003, 71, 155-162.

251. Gościński I., Skotnicki A.B., Zawirska D., Moskała M., Krupa M.,: Pourazowy krwiak nadtwardówkowy u pacjenta z chorobą von Willebranda. Przegląd Lekarski, 2003/60/7, 489-491.

252. Salamańczuk Z., Jakóbczyk M., Nowak W., Skotnicki A.B.: An occupation-dependent case of myelodysplasia with a unique cytogenetic feature. …

253. Piątkowska-Jakubas B., Zawilińska B., Kopeć J., Rojek-Zakrzewska D., Koprynia M., Polus A., Skotnicki A.B.: Monitorowaie infekcji CMV metodą oceny antygenemii pp65 i DNA przy pomocy jakościowego PCR u chorych poddanych allogenicznej transplantacji komórek hematopoetycznych – doświadczenia własne. Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 3 339-346.

254. Piątkowska-Jakubas B., Darczuk D., Chomyszyn-Gajewska M., Skotnicki A.B.: Mucositis – najczęstsze niehematologiczne powikłanie wysokodozowanej chemio i radioterapii – patogeneza, zapobieganie, leczenie. Przegląd Lekarski, 2003, 60, 12, 815-820.

255. Skotnicki A.B., Szostek M.: Immunostymulujące właściwości kwasu acetylosalicylowego (ASA). Reumatologia, 2003, 41, 4, 329 – 334.

256. Sacha T., Skotnicki A.B.: Glivec w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na przewlekła białaczkę szpikową. Ordynator Leków, 2003, 3, 9, 18 – 28.

257. Skotnicki A.B.: Aktywny udział pacjenta w procesie terapeutycznym. „Etyka w medycynie.” Bioetyczne Zeszyty Pediatrii , 2003, Vol. 1, 62-68.

258. Jabłoński M., Lebiedowicz H., Dudek D., Zięba A., Skotnicki A.B.: Zaburzenia depresyjne w przebiegu białaczki. Psychiatria Polska, 2003, XXXVII, 5, 799-809.

259. Skotnicki A.B.: Postepy w hematologii w 2003 roku. Medycyna Praktyczna,                1-2/2004, 176 – 183.

260. Hołowiecki J., Grosicki S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Giebel S., Hellmann A., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W.W., Konopka L., Kuliczkowski K., Zdziarska B., Dmoszyńska A., Mariańska B., Pluta A., Zawilska K., Komarnicki M., Kłoczko J., Sułek K., Haus O., Stella-Holowiecka B., Baran W., Jakubas B., Paluszewska M., Wierzbowska A., Kiełbiński M.: Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study. Leukemia, 2004, 18, 989-997.
{mospagebreak}
261. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.: Makroglobulinemia Waldenstroma – nowe wskaźniki diagnostyczne, czynniki rokownicze oraz kryteria rozpoczęcia terapii. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13, 2, 327 – 336.

262. Wolf D.M., Rokicka-Milewska R., Łopaciuk S., Skotnicki A.B., Klukowska A., Laguna P., Windyga J., Kotitschke R., Struff W.G.: Clinical efficacy, safety and pharmacokinetic properties of the factor VIII concentrate Haemoctin SDH in previously treated patients with severe haemophilia A. Haemophilia, 2004, 10, 438-448.

263. Kowal M., Dmoszyńska A., Lewandowski K., Hellmann A., Węgrzyn J., Skotnicki A. B., Wołowiec D., Kuliczkowski K., Piszcz J., Kłoczko J., Różnowski K., Komarnicki M.: Efficacy and Safety of Fludarabine and Cyclophosphamide Combined Therapy in Patients with Refractory ? Recurrent B-Cell chronic Lymphocytic Leukaemia (B-CLL) – Polish Multicentre Study. Leukemia & Lymphoma, 2004, Vol 45 (6), 1159-1165.

264. Robak T., Szmigielska-Kapłon A., Wrzesień-Kuś A., Wierzbowska A., Skotnicki A.B., Piątkowska-Jakubas B., Kuliczkowski K., Mazur G., Zduńczyk A., Stella-Hołowiecka B., Hołowiecki J., Dwilewicz-Trojaczek J., Mądry K., Dmoszyńska A., Cioch M.: Acute lymphoblastic leukemia in elderly: the Polish Adult Leukemia Group (PALG) wxperience. Ann Hematological , 2004, 83, 225 – 231.

265. Czyż J., Dziadziuszko R., Knopińska-Postuszuy W., Hellmann A., Kachel Ł., Hołowiecki J., Goździk J., Hansz J., Avigor A., Nagler A., Osowiecki M., Walewski J., Mensah P., Jurczak W., Skotnicki A.B., Sędzimirska M., Lange A., Sawicki W., Sułek K., Wach M., Dmoszyńska A., Kuś A., Robak T., Warzocha K.: Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin’s disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients. Annals of Oncology, 2004, 15, 1244-1252.

266. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Makroglobulina Waldenströma – opinie ekspertów dotyczące nowych możliwości terapii oraz kryteria odpowiedzi na leczenie. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 2004, 3 (9), 1113-1121.

267. Walter Z., Skotnicki A.B.: Metody i żródła pozyskiwania komórek krwiotwórczych do transplantacji auto- i allogenicznych. Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, suppl. 1, 79-86.

268. Skotnicki A.B., Giza A.: Radioimmunoterapia nową szansą dla chorych na nowotwory układu chłonnego. Ordynator Leków, 2004, 4, 5(31), 17-21.

269. Skotnicki A.B., Giza A.: Czerwienica prawdziwa – objawy kliniczne, rozpoznanie i współczesna strategia terapeutyczna. Gabinet Prywatny, 2004, 10, 80-84.

270. Piątkowska-Jakubas B., Krawczyk J., Skotnicki A.B.: Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko biorcy po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13, 6, 1003-1011.

271. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Postępy w badaniach nad molekularną patogenezą amyloidozy oraz implikacje kliniczne. Advanced in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13, 4, 669- 676.

272. Salamanchuk Z., Jakóbczyk M., Nowak W., Skotnicki A.B.: Complex cytogenetics in a case of probably work related MDS/AML. Leukemia Research, 2004, 28, 1357-1361.

273. Juszczyk J., Samet A., Hryckiewicz K., Kłoczko J., Pawłowska M., Hellmann A., Prejzner W., Hołowiecki J., Seweryn M., Skotnicki A.B., Piątkowska-Jakubas B., Węgrzyn J., Robak T., Lech-Marańda E., Zdziarska B., Goszczyński A., Konopka L., Karst J., Ceglarek B., Kuliczkowski K., Nowicka J.: Posocznica „jednego dnia” w oddziałach hematologicznych. Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 4, 549-557.

274. Klimek M., Skotnicki A.B., Papis K., Pabian W., Walter Z., Skotniczny K., Stangel-Wójcikiewicz K., Węglarska D., Rudnicka L.: The cryopreservation of ovarian tissue sampled from a patient with AML before a scheduled bone marrow transplantation. Polish Journal of Gyneacological Investigations. 2004, 7, 7 – 10.

275. Zawada M., Czekalska S., Sacha T., Skotnicki A.B.: Technika mikromacierzy – podstawy metody oraz możliwości zastosowania w hematologii. Acta Haematologica Polonica, 2004, 35, 4, 505 – 523.

276. Lebiedowicz H., Skotnicki A.B.: Wykorzystanie koncepcji fenomenologiczno-poznawczych w pracy klinicznej z pacjentami z chorobą nowotworową krwi. Doświadczenia własne. Psychoterapia, 2005, 1, 57 – 65.

277. Skop A., Kolarzyk E., Skotnicki A.B.: Iportance of parenteral Nutrition in Patients Undergoing Hemopoietic Stem Cell Transplantation Procedures in the Autologous System., Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2005, Vol. 29, 4, 241-247.

278. Rudzki Z., Rucińska M., Jurczak W., Skotnicki A.B., Maramorosz-Kurianowicz M., Mruk A., Piróg K., Utych G., Bodzioch P., Srebro-Stańczyk M., Włodarska I., Stachura J.: ALK – Positive Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Two More Cases and a Brief Literature Review. Polish Journal Pathology, 2005, 56, 1, 37 – 45.

279. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.:  Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego I. Znaczenie cytokin. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 137 – 143.

280. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.:  Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego II. Nowe leki. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 145 – 154.
{mospagebreak}
281. Spólnik P., Konieczny L., Piekarska B., Rybarska j., Stopa B., Zemanek G., Drozd A., Król M., Roterman I., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B.: Congo Red-Derived Supramolecular Dyes as Probes for Disclosure of the Aggregation Tendency of Abnormal Monoclonal Immunoglobulins. Polish Journla of Environmental Studies,  2005, 14, 2, 777-781.

282. Skotnicki A.B.: Postępy w hematologii w 2004 roku. Medycyna Praktyczna, 2005, 3, 219 – 227.

283. Bodzioch M., Dembinska-Kiec A., Hartwich J., Lapicka-Bodzioch K., Banaś A., Polus A., Grzybowska J., Wybrańska I., Dulińska J., Gil D., Laidler P., Placha W., Zawada M., Balana-Nowak A., Sacha T., Kieć-Wilk B., Skotnicki A.B., Moehle C. Langmann T., Schmitz G.: The Microarray Expression Analysis Identifies BAX as a Mediator of B-Carotene Effects on Apoptosis. Nutrition and Cancer. An International Journal., 2005, 51, 226-235.

284. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Inhibitory proteasomów w leczeniu szpiczaka mnogiego. Ordynator Leków, 2005, 42, 3-12.

285. Sacha T., Zawada M., Hartwich J., Polus A., Libura M., Lach Z., Zdziłowska E., Dembińska-Kieć A., Skotnicki A.B., Bodzioch M., Goralczyk R., Riss G., Wertz K., Wybrańska I.: The effect of B-carotene and derivatives on cytotoxicity, differentiation and proliferative potential of three human acute leukemia cell lines: U-937, HL-60 and TF-1. Elsevier, Biochimica et Biophysica Acta, 2005, 1740,  206-214.

286. Robak T., Błoński J.Z., Góra-Tybor J., Jamroziak K., Dwilewicz-Trojaczek J., Tomaszewska A., Konopka L., Ceglarek B., Dmoszyńska A., Kowal M., Kłoczko J., Stella-Hołowiecka B., Sułek K., Celbecka M., Zawilska K., Kuliczkowski K., Skotnicki A.B., Warzocha K., Kasznicki M. And the Polish Leukemia Group (PALG CLL2).: Cladribine alone and in combination with cyclophosphamide oor cyclophospamide pluc mitoxantrone inn the treatment of progressive chronic lymphocytic leukemia: report of prospective, multicenter, randomized trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL2). Blood, 2006, 108, 473-479.

287. Skotnicki A.B., Zawilska K.: Postępy w hematologii w 2005 roku. Medycyna Praktyczna, 2006,5, 37-43.

288. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B., Zastosowanie inhibitorów proteasomów w chorobach nowotworowych, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2006, 15,2, 309-320.

289. Skotnicki A.B., Dmoszyńska A., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T.: Nowe mozliwości terapeutyczne w szpiczaku mnogim, Acta Heamatologica Polonica, 2006, 37, 1, 18-34.

290. Musiałek P., Tracz W., Skotnicki A.B., Żmudka K., Pieniążek P., Walter Z., Szostek M., Majka M., Węglarska D., Zalewski J., Olszowska M., Kostkiewicz M., Pasowicz M., Klimeczek P., Przewłocki T.: Transcoronary stem cell delivery using physiological endothelium-targeting perfusion technique: the rationale and a pilot study involving a comparison with conventional over-the-wire ballon coronary occlusions in patients after recent myocardial infarction. Kardiologia Polska, 2006, 64, 5, 489-498.

291. Zawilińska B., Piątkowska-Jakubas B., Kopeć J., Daszkiewicz E., Kleszcz E., Szostek M., Mensah-Glanowska P., Hawrylecka D., Skotnicki A.B.,: Zakażenia wirusem epsteina-barr (EBV) u pacjentów leczonych allogenicznym przeszczepieniem komórk hemopoetycznych (Allo-Hct), Przeglad Epidemiologiczny, 2006, 60, 87-92.

292. Przybylik-Mazurek E., Darczuk A., Huszno B., Budzyński A., Rembiasz K., Gałązka K., Wierzchowski W., Giza A., Jurczak W., Skotnicki A.B., Sztuka S., Urbanik A.: Pierwotny chłoniak w przypadkowo wykrytym guzie nadnercza, Przegląd Lekarski, 2006, 63, 8, 701-705.

293. Piątkowska-Jakubas B., Nowakowska-Kopera A., Skotnicki A.B.: Wt1-a New Marker of Leukaemic Cells, Advanes in Clinical and Experimental Medicine, 2006, 15/5.

294. Wrzesień-Kuś A., Robak T., Pluta A., Zwolińska M., Wawrzyniak E., Wierzbowska A., Skotnicki A.B., Jakubas B., Hołowiecki J., Nowak K., Kuliczkowski K., Mazur G., Haus O., Dmoszyńska A., Adamczyk-Cioch M., Jędrzejczak W.W., Paluszewska M., Konopka L., Pałynyczko G.: Outcome of treatmenrt in adults with Philadelphia chromosome-positive and/or BCR-ABL-positive acute lymphoblastic leukemia-retrospective analysis of Polish Adult Leukemia Group (PALG). Ann. Hematol., 2006, 10.

295. Robak T., Błoński J.Z., Góra-Tybor J., Jamroziak K., Wwilewicz-Trojaczek J., Tomaszewska A., Konopka L., Ceglarek B., Dmoszyńska A., Kowal M., Kłoczko J., Stella-Hołowiecka B., Sułek K., Calbecka M., Zawilska K., Kuliczkowski K., Skotnicki A.B., Warzocha K., Kasznicki M., and the Polish Leukemia Group (PALG CLL2): Cladribine alone and in combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide plus mitoxantrone in the treatment of progressive chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, multicenter, randomized trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL2), Blood, 2006, 108, 2.

296. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Bortezomib – pierwszy inhibitor proteasomów w terapii szpiczaka mnogiego. Współczesna Onkologia, 2007, 3, 112-124.

297. Hillmen P., Skotnicki A.B., Robak T., Jaksic B., Moszyńska A., Wu J., Girard C. and Mayer J.: Alemtuzumab compared with chlorambucil as first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia. J. Clin. Oncol., 2007, 25, 5616-23.

298. Zdziarska J, Skotnicki A.B.: Choroba von Willebranda i hemofilia – czy zawsze są to choroby wrodzone? Alergologia Immunologia. 2007, 4 (3-4), 58-60.

299. O’Brien S., Moore J.O., Boyd T.E., Larratt L.M., Skotnicki A.B., Koziner B., Chanan-Khan A.A., Seymour J.F., Bociek G.R., Pavletic S., Kanti R. R.: Randomized Phase III Trial of Fludarabine Plus Cyclophosphamide With or Without Oblimersen Sodium (Bcl-2 antisense) in Patients With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. Journal of Clinical Oncology, 2007, 25, 9, 1114-1120.

300. Skotnicki A.B., Zdziarska J.: Mastocytoza. W: Krzakowski M i wsp. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych PUO 2007. Onkol. Prakt. Klin. 2007: t. 3 Supl. C t.2, s. 580-582.
{mospagebreak}
301. Zdziarska J, Skotnicki A.B.: Historia „Królewskiej choroby”, Alma Mater No 107, październik 2008.

302. Hołowiecki J., Grosicki., Kyrcz-Krzemień S., Skotnicki A.B., Piątkowska-Jakubas B., Warzocha K., Seferynska I., Zdziarska B.:  Daunorubicin, cytarabine and fludarabine (DAF) for remission induction in relapsed or refractory acute myeloid leukemia. Evaluation of safety, tolerance and early outcome-Polish Adult Leukemia Group (PALG) pilot study. Annals of Hematology, 2008, 87, 5, 361-36.

303. Hellmann A., Bieniaszewska M., Podolak – Dawidziak M., Dmoszyńska A., Jędrzejczak W.W., Robak T., Skotnicki A.B.: Aktualne wskazania diagnostyczno – terapeutyczne panelu ekspertów w nadpłytkowości samoistnej. Acta Haematologica Polonica, 2008, 39, 3, 527-535.

304. Kumiega B., Wolska-Smoleń T., Skotnicki A.B: IgA multiple myeloma with adverse prognostic factors-a case report. Przegl. Lek., 2009, 66(8), 459-63.

305. Lewandowski K., Warzocha K., Hellmann A., Skotnicki A.B., Prejzner W., Foryciarz K., Sacha T., Gniot M., Majewski M., Solarska I., Nowak G., Wasag B., Kobelski M., Scibiorski C., Siemiatkowski M., Lewandowska M., Komarnicki M.: Frequency of BCR-ABL gene mutations in Polish patients with chronic myeloid leukemia treated with imatinib: a final report of the MAPTEST study. Pol. Arch. Med. Wewn., 2009, 119(12), 789-94.

306. Giebel S., Stella-Holowiecka B., Krawczyk-Kuliś M., Gökbuget N., Hoelzer D., Doubek M., Mayer J., Piątkowska-Jakubas B, Skotnicki A.B., Dombret H., Ribera J.M., Piccaluga P.P., Czerw T., Kyrcz-Krzemien S., Holowiecki J.: Status of minimal residual disease determines outcome of autologous hematopoietic SCT in adult ALL. Bone Marrow Transplant., 2009 Oct 26.

307. O’Brien S., Moore J.O., Boyd T.E., Larratt L.M., Skotnicki A.B., Koziner B., Chanan-Khan A.A., Seymour J.F., Gribben J., Itri L.M., Rai KR.: 5-year survival in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia in a randomized, phase III trial of fludarabine plus cyclophosphamide with or without oblimersen. J. Clin. Oncol., 2009, 1, 27(31), 5208-12

308. Lech-Maranda E., Seweryn M., Giebel S., Hołowiecki J., Piątkowska-Jakubas B., Węgrzyn J., Skotnicki A.B., Kiełbiński M., Kuliczkowski K., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Dutka M., Hellmann A., Flont M., Zdziarska B., Palynyczko G., Konopka L., Szpila T., Gawroński K., Sułek K., Sokołowski J., Kłoczko J., Warzocha K., Robak T.: Infectious complications in patients with acute myeloid leukemia treated according to the protocol with daunorubicin and cytarabine with or without addition of cladribine. A multicenter study by the Polish Adult Leukemia Group (PALG). Int. J. Infect. Dis., 2009 Jul 4.

309. Giebel S., Hołowiecki J., Krawczyk-Kuliś M., Jagoda K, Stella-Hołowiecka B., Sadus-Wojciechowska M., Hellmann A., Dmoszyńska A., Paluszewska M., Robak T., Konopka L., Seferynska I., Skotnicki A.B., Kyrcz-Krzemień S.: Impact of granulocyte colony stimulating factor administered during induction and consolidation of adults with acute lymphoblastic leukemia on survival: long-term follow-up of the Polish adult leukemia group 4-96 study. Leuk. Lymphoma., 2009, 50, 1050-3.

310. Nowakowska-Kopera A., Sacha T., Florek I., Zawada M., Czekalska S., Skotnicki A.B.: WT1 expression analysis by RQ-PCR for monitoring of minimal residual disease in acute leukemia. Leukemia &Lymphoma, 2009, 2009, 50(8), 1326-32

311. Skotnicki A.B.: Diagnostyka kliniczna inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Pol. Arch. Med. Wewn., 2009, 119, (Suppl), 5-9.

312. Libura M., Haus O., Skotnicki A.B.: Mechanizmy genetyczne i markery molekularne transformacji nowotworowej w ostrej białaczce szpikowej u dorosłych: związek z klinicznym przebiegiem choroby, W.: Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Wyd: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 39-55.

313. Sacha T., Foryciarz K., Skotnicki A.B.:  Biologia molekularna przewlekłej bialaczki szpikowej, W.: Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Wyd: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 69-85.

314. Balwierz W., Pietrzyk J.J., Skotnicki A.B., Wątor G., Stożek K., Zawada M., Skoczeń S., Florek I., Libura M.: Badania molekularne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci i dorosłych, W.: Hematologia molekularna patogeneza, patomechanizmy i metody badawcze. Wyd: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2009, 297-319.

315. Undas A, Zdziarska J, Iwaniec T, Stepien E, Skotnicki A.B., de Moerloose P, Neerman-  Arbez M. Fibrinogen Krakow: A novel hypo/dysfibrinogenemia mutation in fibrinogen gamma chain (Asn325Ile) affecting fibrin clot structure and function. Thromb Haemost 2009 May, 101(5), 975–976.

316. Zdziarska J, Undas A, Basa J, Iwaniec T, Skotnicki A.B, de Moerloose P, Neerman-Arbez M. Severe bleeding and miscarriages in a hypofibrinogenemic woman heterozygous for the [gamma]Ala82Gly mutation. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Jul,20(5), 374-6.

317.   Zdziarska J, Morga R, Wallentin-Janik A, Mazurek B, Iwaniec T, Raś J, Skotnicki A.B, Moskała M.: Krwiak podtwardówkowy u pacjenta z hipoprokonwertynemią. Acta Haematologica Polonica 2009, 40(3), 717-723.

318. Nowak W.S., Skotnicki A.B., Salamańczuk Z.: Podstawy diagnostyki hematologicznej. W: Diagnostyka laboratoryjna z elemantami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. III popr. i uzup. Red.: Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Wyd.: Elsevier, Wrocław, 2009, Rozdz. 13, 429-621.

319. Kusnierz- Cabala, Hawrylecka D., Mensah- Glanowska P., Piątkowska- Jakubas B., Solnica B., Skotnicki A.B., Dumnicka P.: Neopterin and other inflammatory markers in the early period following allogenic bone marrow transplantation: series of 3 cases. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2009, 119 (11), 756-759.

320. Nowakowska- Kopera A., Sacha T., Florek I., Zawada M., Czekalska S., Skotnicki A.B.: Wilm’s tumor gene 1 expression by Real- time quantitative polymerase chain reaction for monitoring of minimal residual disease in acule leukemia. Leukemia & Lymphoma 2009, 50 (8), 1326-1332.

321.Skotnicki A.B.: Wspomnienie o kontaktach z Panią Profesor Ireną Homolą Skąpską. W: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. red.: Orman E., Nieć G. Wyd.: Kraków- Warszawa, 2009.

 1. Giza A., Skotnicki A.B.: Opóźniona neutropenia po chemioimmunoterapii i radioterapii u chorego z chłoniakiem pierwotnym śródpiersia. Hematologia (Czasopismo Edukacyjne Instytutu Hematologii i Transfuzjologii),2010, tom. 1, nr 2, 180-184
 2. Skotnicki A.B.: Działalność lekazry hitlerowskich- hańbą medycyny XX wieku” w: Medycyna praktyczna za drutami obozu. Podręcznik dla studentów medycyny. red. Ryn Z.J. wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 25-40.
 3. Czekalska S., Sacha T., Piątkowska- Jakubas B., Zawada M., Florek I., Cwynar D., Skotnicki A.B.: Ocena chimeryzmu hematopoetycznego po allogenicznej transplantacji szpiku przy pomocy nowoczesnych metod molekularnych (STR- PCR i R-PCR)- doświadczenia własne. Przegląd Lekarski 2010, 67/12.
 4. Skop- Lewandowska A., Kolarzyk E., Skotnicki A.B.: Importance of Parenteral Nutrition in Patients Undergoing Allogenic Hematopoietic Stem Cell transplantation. Onkologie, 2011.
 5. Serban M., Skotnicki A.B., Colovic, Jinca C., Klukowska A., Wolf D.M.: Clinical effiacy, safety and pharmacokinetic properties of the plasma- derived factor IX concentrate Haemonine in previously treated patients with the serve haemophilia B. Haemophilia, 2011, 1-7.
 6. Dąbrowski Z., Dybowicz A.J., Marchewka A., Teległów A., Skotnicki A.B., Zduńczyk A., Aleksander P., Filar- Mierzwa K.: Elongation index of erythrocytes, study of activity of chosen erythrocyte enzymes, and the levels of glutathione, malonyldialdehyde in polycythemia vera (PV). Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2011, 47, 169-176.
 7. Jurczyszyn A., Zawirska D., Skotnicki A.B.:Białaczka plazamtyczno- komórkowa: wysoce agresywna gammapatia monoklonalna z niekorzystnym rokowaniem. Przegląd Lekarski, 2011, 68, 6, 320-325.
 8. Sacha T., Skotnicki A.B.: Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji; droga do wyleczenia?. Hematologia, 2011, 2,3, 215-219.
 9. Jurczyszyn A., Skotnicki A.B.: Szpiczak Mnogi. Wybrane zagadnienia. Tom II. Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka. Kraków, 2011.
 10. Hołowiecki J., Grosicki S., Giebel S., Robak T., Kyrcz-Krzemień S., Kuliczkowski K., Skotnicki A.B., Hellmann A., Sułek K., Dmoszyńska A., Kłoczko J., Jedrzęjczak W. W., Zdziarska B., Warzocha K., Zawilska K., Komarnicki M., Kiełbiński M., Piątkowska-Jakubas B., Wierzbowska A., Wach M., Haus O.: Cladribine, but not Fludarabine, added to Daunorubicin and Cytarabine during induction prolongs survival of patients with Acute Myeloid Leukemia. Multicenter, Randomized Phase III Study. Journal of Clinical Oncology.2011, 371286
 11. Sacha T., Foryciarz K., Zawada M., Florek I., Czekalska S., Cwynar D., Pęcek E., Skotnicki A.B.: Badanie ilości transkryptu bcr/abl po 3 miesiącach leczenia imatynibem przewlekłej białaczki szpikowej jako czynnik prognostyczny dla uzyskania większej odpowiedzi molekularnej i optymalnego wyniku leczenia wg rekomendacji ELN. Przegląd Lekarski 2011, 68, 2, 83-86.
 12. Sacha T., Foryciarz K., Zawada M., Czekalska S., Cwynar D., Pęcek E., Skotnicki A.B.: Mutacje punktowe domeny kinazy ABL jako przyczyna oporności chorych na przewlekłą białaczkę szpikową inhibitorami kinaz tyrozynowych. Doświadczenia Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie. Przegląd Lekarski, 2011, 68, 5, 253-257.
 13. Sacha T., Zawada M., Dulińska- Litewka J., Lach Z., Szostek M., Bodzioch M., Laidler P.M., Dębińska- Kieć A., Florek I., Czekalska S., Skotnicki A.B.: Wpływ beta-karotenu na ekspresję proapoptycznych genów BAX i CAPN2  wkomórkach linii ostrej białaczki szpikowej HL-60, U-937 i TF-1; analiza techniką mikromacierzy, ilościowej PCR i western Blot. Przegląd Lekarski, 2011, 68, 4, 258-262.
 14. Skotnicki A.B., Sacha T., Foryciarz K.: Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikowa opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i dośwaidczeń własnych. Praca poglądowa. Acta Haematologica Polonica, 2011, 2, 141-152.
 15. Zawada M., Czekalska S., Florek I., Sacha T., Foryciarz K., Pęcek E., Skotnicki A.B.: Możliwości diagnostyki i śledzenia skuteczności leczenia wybranych nowotworowych schorzeń hematologicznych przy pomocy markerów molekularnych. Praca poglądowa. Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, 1, 17-30.
 16. Sacha T., Foryciarz K., Florek I., Czekalska S., Zawada M., Cwynar D., Jakóbczyk M., Skotnicki A.B.: Strategia postępowania z chorymi w fazie przewlekłej PBSz w przypadku niepowodzenia leczenia iimatynibem- doświadczenia Kliniki Hematologii w Krakowie. OncoReview, 2011, 1, 3.